Informatieblad voor patiënten over gegevensbescherming

Geachte patiënt, Geachte patiënt,

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO) zijn we sinds 25.05.2018 verplicht om u bepaalde informatie te verstrekken bij het verzamelen van uw persoonlijke gegevens. We zijn blij om aan deze verplichting te voldoen door dit informatieblad te presenteren.

Namen en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon:

Dr. med. Andreas Grust
Marienstr. 10
40212 Düsseldorf
Tel. +49 211 – 542280 – 00
Fax: +49 211 – 542280 – 99
E-mail: info@radiologie-duesseldorf-mitte.de

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:

Ralf Cillien
Marienstr. 10
40212 Düsseldorf
Tel. +49 211 – 542280 – 00
Fax: +49 211 – 542280 – 99
E-mail: datenschutz@radiologie-duesseldorf-mitte.de

Doeleinden en wettelijke basis van gegevensverwerking:
De basis van de behandeling is het behandelcontract, dat ook informeel kan worden afgesloten. We kunnen dit behandelcontract alleen naar behoren nakomen als we uw gegevens verwerken, bijvoorbeeld uw verzekeringsgegevens vastleggen. Het doel van de gegevensverwerking is daarom primair bij de uitvoering van het behandelingscontract. Bovendien is er een wettelijke verplichting om uw gegevens te verwerken. Artsen, psychotherapeuten en tandartsen moeten, volgens § 630f van het burgerlijk wetboek (BGB), ten behoeve van documentatie in onmiddellijk temporeel verband met de behandeling van een patiëntendossier op papier of elektronisch. Daar moeten alle maatregelen worden vastgelegd die essentieel zijn voor de huidige en toekomstige behandeling van patiënten en hun resultaten. Het doel van gegevensverwerking is daarom ook om aan deze verplichting te voldoen.
In de meeste gevallen zijn de door ons verwerkte gegevens gezondheidsgegevens. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gezondheidsgegevens is artikel 9, lid 2, onder h), juncto paragraaf 3 van de algemene verordening gegevensbescherming en artikel 22 van de Federal Data Protection Act (BDSG). Gezondheidsgegevens worden uitsluitend of onder de verantwoordelijkheid van personen verwerkt die onderworpen zijn aan een crimineel vertrouwelijk geheim.

De patiëntgegevens worden ook verwerkt ten behoeve van de wettelijk gereguleerde overdracht aan bepaalde ontvangers (bijvoorbeeld aan de overdragende huisarts, aan verenigingen van wettelijke ziektekostenverzekeraars, aan de medische dienst van de ziektekostenverzekering). We ontvangen ook van derden, bijvoorbeeld van uw ziekteverzekering of andere artsen vanwege wettelijke voorschriften of uw toestemmingsinformatie die we bewaren voor de uitvoering van het behandelcontract en om te voldoen aan onze wettelijke documentatieplicht (§ 630f BGB, zie hierboven) in de behandelingsdocumentatie. Nogmaals, de rechtsgrond hiervoor is artikel 9, lid 2, onder h), juncto paragraaf 3 DSGVO, § 22 BDSG.

In gevallen waarin gegevensverwerking niet vereist is om het behandelingscontract uit te voeren of niet gebaseerd is op wettelijke verplichtingen, zal gegevensverwerking meestal gebaseerd zijn op uw toestemming. De rechtsgrondslag in deze gevallen is artikel 9, lid 2, onder a), AVG.

Ontvanger van persoonlijke gegevens:
Vanwege wettelijke voorschriften kunnen we gegevens doorgeven aan de volgende ontvangers:
• Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein
• Medigration GmbH
• Doctolib GmbH
• Advocaat Thomas Spinnler

Bovendien kunnen we gegevens doorgeven met toestemming van de betrokkenen. Na uw toestemming zullen wij u informeren over de specifieke ontvangers.

Duur of criteria voor het bepalen van de duur van gegevensopslag:
Persoonlijke gegevens van patiënten moeten altijd worden bewaard in overeenstemming met § 630f (3) BGB (Duits burgerlijk wetboek) en de voorschriften van de relevante beroepscode gedurende een periode van tien jaar na voltooiing van de behandeling. De registraties van röntgenbehandelingen overeenkomstig § 28, lid 3, zin 1 X-ray Ordinance moeten tot 30 jaar na de laatste behandeling worden bewaard. In speciale gevallen, een langere bewaartermijn dan wettelijk is voorgeschreven, bijvoorbeeld bij de tenuitvoerlegging van schadevorderingen, verzekeringen en pensioenen van de patiënt, voor zover wij weten. Evenzo kan de gezondheidstoestand van de patiënt ook overbehoud vereisen. Aangezien civiele vorderingen tot schadevergoeding van de patiënt tegen zijn arts volgens § 199 lid 2 BGB na 30 jaar zijn verjaard, behouden wij ons het recht voor om het patiëntendossier gedurende 30 jaar te bewaren.

Rechten van de betrokken personen:
Volgens de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u verschillende rechten in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Deze omvatten het recht van toegang, rectificatie, annulering, beperking van verwerking, verzet tegen verwerking en het recht op gegevensportabiliteit. Voor zover de gegevensverwerking op uw toestemming is gebaseerd, kunt u deze toestemming te allen tijde met ingang van de toekomst intrekken.

U kunt een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instantie met betrekking tot de verwerking van gegevens. Toezichthoudende autoriteit is de staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Noord-Rijnland-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf.

Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken en gevolgen van niet-verstrekking:
Bij de uitvoering van het behandelcontract of een medisch consult is gegevensverwerking verplicht, zodat het niet verstrekken van gegevens er meestal toe leidt dat er geen behandeling / consult kan plaatsvinden.